more gaelic

Glossaries

Time - An Uair

Uair sa mhadainn1 o' clock in the morning
Dà uair sa mhadainn2 o' clock in the morning
Trì uairean sa mhadainn3 o' clock in the morning
Ceithir uairean sa mhadainn4 o' clock in the morning
Còig uairean sa mhadainn5 o' clock in the morning
Sia uairean sa mhadainn6 o' clock in the morning
Seachd uairean sa mhadainn7 o' clock in the morning
Ochd uairean sa mhadainn8 o' clock in the morning
Naoi uairean sa mhadainn9 o' clock in the morning
Deich uairean sa mhadainn10 o' clock in the morning
Aon uair deug sa mhadainn11 o' clock in the morning
Meadhan-latha12 (Midday)
Uair feasgar1 (afternoon)
Dà uair feasgar2 (afternoon)
Trì uairean feasgar3 (afternoon)
Sia uairean feasgar6 (evening)
Seachd uairean a dh' oidhche7 o' clock at night
Deich uairean a dh'oidhche10 o' clock at night
Aon uair deug a dh'oidhche11 o' clock at night
Meadhan-oidhche12 (midnight)