more gaelic

Glossaries

The Weather - an t-Sìde

Ciamar a tha an t-side?What's the weather like?
Tha an t-uisge annIt's raining
Tha i breagha an-diughIt's a nice day today
Tha i fiadhaichIt's stormy
Tha a' ghrian annThe sun is shining
Tha i tethIt's hot
Tha i blàthIt's warm
Tha i a' cur an t-sneachdaIt's snowing
Tha i ciùinIt's calm
A' ghrianThe sun
Tha i grianachIt's sunny
A' ghaothThe wind
Tha i gaothachIt's windy
An t-uisgeThe rain
Tha an t-uisge annIt's raining
Tha i fliuchIt's wet
Tha i tioramIt's dry
Tha an turadh annIt's dry (after a wet spell/shower)
Tha an dòrtadh annIt's pouring
Tha i stoirmeilIt's stormy